Disclaimer

Voorwaarden
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site.

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden.

VNO-NCW Brabant Zeeland behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

Informatie op de site
VNO-NCW Brabant Zeeland doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Deze site kan verbindingen (“links”) of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door VNO-NCW Brabant Zeeland gecontroleerd.

VNO-NCW Brabant Zeeland wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluid van deze site behoren aan VNO-NCW Brabant Zeeland .

Aansprakelijkheid
VNO-NCW Brabant Zeeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het direct of indirect gevolg is van het gebruik van en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal VNO-NCW Brabant Zeeland aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van VNO-NCW Brabant Zeeland . In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van VNO-NCW Brabant Zeeland te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

Privacy
Voor VNO-NCW Brabant Zeeland is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt VNO NCW Brabant Zeeland in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.

U kunt ons helpen door misbruik en eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen. info@vnoncwbrabantzeeland.nl

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Onderstaande tekst is van toepassing op alle E-mailberichten afkomstig van de Vereniging VNO-NCW Brabant Zeeland!

DISCLAIMER
Indien dit E-mailbericht niet goed is ontvangen wordt u vriendelijk verzocht per E-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van het bericht.

De informatie, verzonden in of met dit E-mailbericht, is uitsluitend voor de geadresseerde bestemd; openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van VNO-NCW Brabant Zeeland is in geen geval toegestaan.

In geen geval is de Vereniging VNO-NCW Brabant Zeeland aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit E-mailbericht verstuurde informatie.

VNO-NCW Brabant Zeeland
Tel: #31 (0)13 – 205 00 00
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
www.vnoncwbrabantzeeland.nl